left menu1_en
left menu2_en
left menu3_en
left menu4_en
left menu5_en
left menu6_en
GreekEnglish (United Kingdom)

KYNOYRIA

perioxi

ARCADIA

map_arkadia_sm

Δημοφιλείς προορισμοί

Ρώμη

Ρώμη

There are no translations available. Η Ρώμη, η αιώνια πόλη, εκπέμπει μια... Read more...
Παρίσι

Παρίσι

There are no translations available. Αν πρόκειται για το παρθενικό σας... Read more...

Διαβατήρια

There are no translations available.

Γενικές οδηγίες έκδοσης διαβατηρίου

diavatirio-greek-passportΟ ενδιαφερόμενος, ο οποίος επιθυμεί να εφοδιαστεί με διαβατήριο, προσέρχεται αυτοπροσώπως στο γραφείο διαβατηρίων του τόπου κατοικίας του και καταθέτει αίτηση, υποβάλλοντας ταυτόχρονα τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα δικαιολογητικά . Εφ' όσον στο πρόσωπό του συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας, που καθιστούν αδύνατη ή δυσχεραίνουν ουσιωδώς την μετακίνησή του και αποδεικνύονται με ιατρικό πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου, για την παραλαβή των δικαιολογητικών μεταβαίνει στον ενδιαφερόμενο υπάλληλος της υπηρεσίας. Έλληνες που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό ή βρίσκονται εκεί για ορισμένους λόγους, δύνανται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά κατ' εξαίρεση και στα γραφεία διαβατηρίων των τόπων προσωρινής διαμονής των στην Ελλάδα.

Ανάλογα, εάν πρόκειται για αρχική έκδοση, ανανέωση, αντικατάσταση, ή απώλεια - κλοπή, εφοδιάζεται από την Υπηρεσία με το αντίστοιχα καθορισθέν έντυπο αίτησης. Συγκεκριμένα, εφ' όσον πρόκειται για άτομο που εκδίδει πρώτη φορά διαβατήριο από την Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3103/2003, συμπληρώνει την αίτηση με κωδικό Ε1α, η οποία φέρει χρωματισμένο πράσινο πλαίσιο στο επάνω δεξιό μέρος της. Σημειωτέον ότι, έστω και εάν κατέχει παλαιό διαβατήριο, εκδοθέν από Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση - Επαρχείο - Προξενείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 417/93, το αίτημά του για έκδοση διαβατηρίου αντιμετωπίζεται ως νέο και ως εκ τούτου χρησιμοποιείται η αίτηση Ε1α.

Εάν έχει εκδοθεί στο παρελθόν διαβατήριο από την ΕΛ.ΑΣ. με τις διατάξεις του Ν. 3103/2003, το οποίο όμως έχει λήξει ή πρόκειται να παύσει η ισχύς του εντός οκταμήνου από της υποβολής του αιτήματος, χρησιμοποιείται το έντυπο αίτησης Ε2α, που φέρει χρωματισμένο μαύρο πλαίσιο στο επάνω δεξιό μέρος της.

Εάν πρόκειται για αντικατάσταση ήδη υπάρχοντος διαβατηρίου, εκδοθέντος από την Ελληνική Αστυνομία, χρησιμοποιείται το έντυπο αίτησης Ε3α, που φέρει χρωματισμένο μπλε πλαίσιο στο επάνω δεξιό μέρος της.

Τέλος εάν έχει προηγηθεί κλοπή ή απώλεια διαβατηρίου, εκδοθέντος από την Ελληνική Αστυνομία και ζητείται η έκδοση νέου, χρησιμοποιείται το έντυπο αίτησης με κωδικό Ε4α, που φέρει χρωματισμένο κόκκινο πλαίσιο.

Συμπληρώνει στο έντυπο της αίτησης όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις οδηγίες καταχώρησης που περιέχονται στο οπίσθιο μέρος της, με κεφαλαίους χαρακτήρες και στυλογράφο σφαιριδίου (τύπου μπικ), υποχρεωτικά μαύρου χρώματος μελάνης και προσέχει έτσι ώστε οι αναγραφόμενες ενδείξεις είναι εντός των αυστηρά προκαθορισμένων πλαισίων.

Στις περιπτώσεις των κλοπών - απωλειών, τα στοιχεία της αίτησης που αφορούν τον αριθμό του παλαιού διαβατηρίου (35), την ημερομηνία λήξης (36) και τον αριθμό δήλωσης κλοπής ή απώλειας (37), συμπληρώνονται υποχρεωτικά από την υπηρεσία παραλαβής των δικαιολογητικών, έτσι όπως προκύπτουν από την μηχανογραφική εφαρμογή , στην οποία έχουν δικαίωμα πρόσβασης όλα τα γραφεία διαβατηρίων.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση διαβατηρίου κατά περίπτωση

1. Δικαιολογητικά που χρειάζονται οι ενήλικες για την έκδοση διαβατηρίου

 • Αίτηση έκδοσης διαβατηρίου που διατίθεται στα Γραφεία Υποδοχής Αιτήσεων.
 • Μια πρόσφατη (τελευταίου μήνα) έγχρωμη φωτογραφία 4x6 εκ. συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών.
 • Παράβολα:
  • για διαβατήριο πενταετούς διάρκειας παράβολο ονομαστικής αξίας 22 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 26,40 ευρώ
  • για διαβατήριο τριετούς διάρκειας, παράβολο ονομαστικής αξίας 13 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 15,60 ευρώ
  • για διαβατήριο διάρκειας 13 μηνών, παράβολο ονομαστικής αξίας 9 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 10,80 ευρώ
  • Παράβολο βιβλιαρίου: 45 ευρώ.
  • Παράβολο ταχυδρομικών τελών: 5 ευρώ.
 • Φωτοαντίγραφο δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 • Υπεύθυνη δήλωσηόπου ο ενδιαφερόμενος αναφέρει:
  • Αν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, υπεξαγωγή εγγράφων, ψευδή ανώμοτη κατάθεση ή ψευδή δήλωση, εφόσον τα αδικήματα αυτά αφορούν την έκδοση, τη χρήση ή την απώλεια ή κλοπή διαβατηρίου.
  • Αν έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη ή έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα παραπάνω αδικήματα.
  • Αν έχει κηρυχθεί ανυπότακτος ή λιποτάκτης.
  • Αν εκκρεμεί σε βάρος του απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
  • Εάν κατείχε διαβατήριο, εκδοθέν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3103/2003, το οποίο απωλέσθη, εκλάπη ή ζητά την αντικατάστασή του.

Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε τον αριθμό δημοτολογίου, εφόσον δεν αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας ή το πιστοποιητικό γέννησης.

2. Δικαιολογητικά σε περίπτωση ανανέωσης ή αντικατάστασης διαβατηρίου

Καταθέτετε τα ίδια δικαιολογητικά, με την περίπτωση 1, προσκομίζοντας και το παλαιό διαβατήριο.

3. Δικαιολογητικά σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας διαβατηρίου

Σε περίπτωση έκδοσης νέουδιαβατηρίου λόγω κλοπής ή απώλειας, υποβάλλονται τα ίδια δικαιολογητικά με την περίπτωση 1 και επιπλέον αυτών, βεβαίωση Ελληνικής Αρχής (Αστυνομικής ή Προξενικής) στην οποία δηλώθηκε η κλοπή ή η απώλεια, στην οποία αναφέρεται το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας έρευνας.

4. Δικαιολογητικά που χρειάζονται οι ανήλικοι για την έκδοση διαβατηρίου

Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ανήλικος, απαιτείται:

 • Παράβολο ονομαστικής αξίας 13 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 15,60 ευρώ ( έως 14 ετών)
 • Παράβολο ονομαστικής αξίας 22 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 26,40 ευρώ (άνω των 14 ετών)
 • Παράβολο βιβλιαρίου: 45 ευρώ
 • Παράβολο ταχυδρομικών τελών: 5 ευρώ
 • Πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια.
 • Βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από τη δημοτική αρχή όπου είναι εγγεγραμμένος ο ανήλικος (η βεβαίωση μπορεί να γίνει και στα Κ.Ε.Π.) Αν ο ανήλικος είναι άνω των 12 ετών απαιτείται το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Πρόσφατη, έγχρωμη φωτογραφία.

Αυτά, θα κατατίθενται από τους γονείς παρουσία και του ανηλίκου. Εάν παρίσταται ο ένας γονέας, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του άλλου.

Όταν κανένας γονέας δεν μπορεί να παραστεί, για λόγους ανωτέρας βίας, παρίσταται οποιοσδήποτε συγγενής του ανηλίκου ο οποίος εξουσιοδοτείται σχετικά από τον ένα γονέα υποβάλλοντας και την έγγραφη συναίνεση του άλλου. Το ιδιόχειρο της υπογραφής των γονέων βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παροχή της ως άνω εξουσιοδότησης ούτε της έγγραφης συναίνεσης απαιτείται ο διορισμός επιτρόπου και τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 1601 και 1602 Α.Κ. πρόσωπα κατά περίπτωση.

Our site is at APN Greece Directory Greeklinks - Greek Web Directory Directory